Připravíme důstojné rozloučení s Vašimi bližními


Potkala Vás rána neÄekaného odchodu milovaného ÄlovÄ›ka na druhý bÅ™eh Å™eky Styx? Doufáme, že naÅ¡e pomoc Vám bude adekvátním pÅ™ispÄ›ním ke zdolání tíživé situace. NajdÄ›te si dostupné informace na naÅ¡ich stránkách a kontaktujte zařízení pohÅ™ební služba Praha, abyste zařídili odvoz zemÅ™elého, parte, smuteÄní obÅ™ad, kytice a vÄ›nce, potisk stuh a Å¡erp, obÅ™adní síň, vybrali hudební skladby i způsob pohÅ™bení. ProÅ¡kolení zamÄ›stnanci poskytnou pozůstalým rovněž cenné instrukce, jak postupovat pÅ™i jednání s úřady. V případÄ›, že si to okolnosti žádají, jsme schopni zajistit pÅ™evoz rakve do zahraniÄí. Nevyhnutelnost osudu nás bohužel postaví do nevítané role pozůstalého. Neváhejte ani vteÅ™inu a využijte ohleduplnou pomocnou ruku, kterou Vám v nouzi poskytnou zamÄ›stnanci, kteří disponují dobrým vkusem.

PohÅ™ební služba Praha pomáhá bez Äasového omezení

PohÅ™ební služba Praha je naprosto kompetentní zařídit vÅ¡e potÅ™ebné, co souvisí s přípravou pohÅ™ebního obÅ™adu. Kontaktujte nÄ›kterou z poboÄek v kteroukoliv denní i noÄní hodinu. PÅ™iÅ¡li jste o milovanou osobu. My se snažíme udÄ›lat vÅ¡e, aby okolnosti byly pro Vás snazší. Seriózní přístup je zaruÄen. Než pÅ™ijmete kondolence smuteÄních hostů, je vhodné patÅ™iÄnÄ› vypravit okázalejší obÅ™ad, Äi rozlouÄení soukromÄ›jšího charakteru. Cítíte smutek, nepÅ™ekonatelný žal, bolest nad ztrátou milované osoby. Ponechejte vÅ¡e kolem smuteÄního obÅ™adu v bezchybné režii, kterou vykoná pohÅ™ební služba Praha. NaÅ¡i zamÄ›stnanci se za dlouhá léta zkuÅ¡eností nauÄili rozpoznat estetickou hodnotu a garantují Vám, že nedojde k žádnému faux pais, které by naruÅ¡ilo důstojný průbÄ›h smuteÄního obÅ™adu, a znemožnilo tím náležité rozlouÄení s bližním.

Doporučené články